Info

April 2020

Hastighetssänkning i Högvalta

Styrelsen för Högvalta bygdeförening har på årsmötets önskan jobbat med en ansökan om sänkt hastighet genom Östra & Västra Högvalta. Det tog lite tid att komma till skott men i december så skickades en ansökan in till Länsstyrelsen enligt gängse regler. Länsstyrelsen skickade ansökan vidare till Arvika kommun som är vägållare för sträckorna som ansökan handlade om.


Ansökan inkl. kartbilaga

Arvika kommun handlade vårt ärende och i förra veckan så fick vi beslutet i vår hand som medger sänkning av hastigheten till 50 km/tim på större delen av sträckan.

Beslut

Arvika kommun tillstyrker en hastighetssänkning till 50 km/h på väg 659 enligt den inritade sträckan på bifogad karta i ansökan.

Vägen är förhållandevis smal, bredden varierar mellan 4,8 m. och 5,3 m. (+ stödkant 0,25 m. x 2) med branta vägslänter samt även många anslutningsvägar till fastigheter, flertalet med skymd sikt.

Väg 656.1 som är angiven som 656 i ansökan, mellan riksväg 61 och väg 656, tillstyrker Arvika kommun en hastighetsändring till 50 km/h från 190 m. öster om korsning vägarna 656-656.1. till korsning vägarna 656-656.1.

Vid 185 m. österut från korsning vägarna 656-656.1 är ett krön och där ansluter enskilda vägar på ömse sidor väg 656.1, enskilda vägen söder om väg 656.1 leder till en handelsträdgård och vägen ansluter snett underifrån samt sikten österut över närliggande krön är begränsad.

Arvika kommun tillstyrker ej en hastighetsändring på sträckan från riksväg 61 till 190 m. före korsning vägarna 656-656.1

Vägsträckan har få anslutningar från fastigheter och håller en bredd av 6,8 m. (+ stödkant 0,25 m. x 2).

Väg 656 från korsning med 656.1 tillstyrker Arvika kommun en hastighetsändring till 50 km/h enligt bifogad karta i ansökan.

Vägsträckan norrut från korsningen med väg 656.1 är smal, varierande vägbredd såsom väg 659 och samma standard på vägslänt som väg 659. Sträckan västerut från korsning 656.1 har varierande vägbredd såsom beskrivits om vägsträckorna ovan och många anslutande vägar från fastigheter, det finns en hembygdsgård utefter sträckan som är frekvent använd av medborgare som går eller cyklar till sammankomster samt att det finns en aktiv kyrklig verksamhet med många arrangemang på motsatt sida vägen vid hembygdsgården.

Kartbilaga till beslut

Med vänlig hälsning

Peter Adolfson

Gatu- och Trafikansvarig

Arvika kommun

Postadress: 19.Samhällsbyggnad, 671 81 Arvika

Besöksadress: Ö:a Esplanaden 5, Arvika

Webbplats: www.arvika.se

Tfn växel: 0570-816 00

E-post peter.adolfsson@arvika.se

Har du frågor angående detta beslut, vänligen kontakta Arvika kommun.

Hälsningar Styrelsen för Högvalta Bygdeförening gm. Jocke Jansson